An Fáth go bhfuil aerphort de dhíth ar an chathair agus an réigiún

Tá stair fhada agus bhródúil ag Cathair Dhoire a théann siar trí na mílaoiseanna ach tá dearcadh úraoise agus réamhbhreathnaitheacha againn fosta atá ag iarraidh an chathair a chur i gcroí-lár an iarthuaiscirt, an mol eacnamaíochta, sóisialta, cultúrtha agus polaitiúil den réigiún a dhéanamh di.
Má tá muid chun na cuspóirí seo a chur i gcrích dár gcathair agus dár saoránaigh tá an bonneagar ceart de dhíth orainn le infheistíocht isteach a éascú a chruthóidh deiseanna fostaíochta, ardchaighdeán oideachais agus rochtain do chuairteoirí.

Sin an fáth go bhfuil Sinn Féin tiomanta d’fhorbairt an A5 agus an A6 agus chun tosaigh san fheachtas le haghaidh leathnú Mhig Aoidh. Leanfaidh muid de bheith chun tosaigh i gcur chun cinn Dhoire mar mhol cultúrtha trí thacú leis na Tionsclaíochtaí Digiteacha/Cruthaitheacha agus mar mhórtharraingt thurasóireachta.

Tacaíonn Sinn Féin go hiomlán le coinneáil agus forbairt Aerphort Chathair Dhoire chomh maith leis an nasc iarnróid agus an chalafort atá ríthábhachtach i margaíocht agus athghiniúint na cathrach agus an réigiúin.

Cé go bhfuil dúshláin shuntasacha ag an Aerphort mar atá ag áiseanna eile sna cúinsí eacnamaíochta doiligh seo, creideann Sinn Féin go bhféadfaí an t-ualach ar íocóirí rátaí Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin a laghdú go mór trí straitéis réamhghníomhach mhargaíochta agus fhorbartha.

Is beag cathair ar oileán na hÉireann ina bhfuil aerphort le stair shármhaith sabháilteachta béal dorais. Tugtar an deis do shaoránaigh áitiúla eitilt chuig roinnt áiteacha ach má mhargaítear i gceart é, d’fhéadfaí an-tionchar a bheith ag an aerphort infheisteoirí a spreagadh chun lonnú sa réigiún. Mar chuid de straitéis thurasóireachta, d’fhéadfaí an-tionchar a bheith aige fosta mar thairseach chuig an chathair agus an réigiún do chuaiteoirí eachtracha.

Cé gur féidir go sáraíonn fóirdheontas díreach an rialtais láir rialacha an AE, creideann Sinn Féin go bhféadfadh an Roinn Fiontraíochta, Trádála agus Infheistíochta (RFTI) cuidiú le hiarrachtaí aerlínte agus bealaí nua a mhealladh chuig an limistéir. Sa chomhthéacs seo, tá mé ag éileamh go ndíothaítear Cáin Phaisinéara Aeir agus go gcuireann RFTI Aerphort Chathair Dhoire chun cinn mar chuid lárnach dá straitéis thurasóireachta.

Chuideodh na céimeanna seo le Doire a athrú go hiomlán, áit níos tarraingtí a dhéanamh di chan amháin mar áit chónaithe ach mar áit infheistíochta, oibre agus thurais fosta. Creideann Sinn Féin go gcuideodh aerphort den chéad scoth leis an mhór-athrú seo a fhíorú.