Cruthú fostaíochta

Gan amhras is í an cheist is mó i dtoghcheantar an Fheabhail ná an an géarghá le méadú ar dheiseanna fostaíochta go háirithe dár gcéimithe agus óige.  Iarrtar orm go minic cén saghas fostaíochta atá ag teastáil agus conas a tharraingíonn muid iad?

Réimse amháin a bhfuil acmhainneacht mór aici ná na tionscail chruthaitheacha. Agus níos mó comhluchtaí mar HBO ag amharc ar shuíomhanna i dtuaisceart na hÉireann le haghaidh léirithe mórscannán tá deiseanna as cuimse againn áiseanna na dtionscal cruthaitheach atá anseo cheana féin a fhorbairt.

Le linn bhliain an chultúir 2013 cuireadh focás láidir ar ghnéithe de na Tionscail Chruthaitheacha cosúil le dearadh grafach, greannáin dhigiteacha, ceol digiteach agus léiriú scannáin.  Tá orainn cur leis an obair a rinneadh ag an am sin.

Cé go raibh méadú ar an éileamh ar ábhar margaíochta le linn imeachtaí Chathair an Chultúir, ba thairbhe bhreise í don gheilleagar áitiúil gur FBManna  le nascanna daingne don réigiún an mhórchuid díobh siúd a bhain leis sin.  Tugadh aitheantas cuí don rath sin nuair a bunaíodh Mol na dTionscal Cruthaitheach in Ebrington.

Trí mhaoiniú RCEF do na moil chruthaitheacha i gceantair phobail ar fud an iarthuaiscirt agus soláthar na n-áiseanna nua agus an spáis oibre ag Campas Eolaíochta an Iarthuaiscirt cuirfear deiseanna fostaíochta eile ar fáil dár gcéimithe ETIM.

Chomh maith méadaíonn an Campas Eolaíochta ag Dún Sheoirse acmhainn do chomhluchtaí a dhíríonn ar innealtóireacht bhogearraí atá ina ADN den earnáila dhigiteach ar go leor bealaí.  Tá aonad scannánaíochta Gaeilge dá cuid féin ag Cultúrlann Uí Chanáin, rud dar liom atá ríthábhachtach maidir leis an Ghaeilge a thabhairt isteach san aois dhigiteach.  Oibreoidh mé chun leathadh na hearnála seo a chinntiú.

Má tá muid le tairbhe a bhaint as fás na dtionscal cruthaitheach ní mór dúinn clárú do chúrsaí breis-oideachais a spreagadh, rud a thabharfaidh dár gcéimithe an saineolas i bhforbairt bogearraí agus dhearadh grafach is arl.

Tá leathnú Champas Mhig Aoidh agus líon suntasach áiteacha MasN d’ábhair ETIM ríthábhachtach.  Tá mé sásta go bhfuil an plean gnó le haghaidh an leathaidh ag an Aire anois.  Tá ról suntasach fosta ag Coláiste Réigiúnach an Iarthuaiscirt an beart seo a chur le briathar.

Tá an Campas Eolaíochta lena hionad glanscartha sonraí agus a nasc le Project Kelvin le spreagadh chun Infheistíocht Dhíreach Eachtrach a thabhairt isteach chomh maith le gnóthas nuathionscanta a spreagadh.

Chun seo a éascú tá sainstraitéis mhargaíochta ag teastáil a bhainfidh leas as saineolas na ngníomhaireachtaí reachtúla uilig mar InvestNI, TourismNI agus an Fóghrúpa Aireachta nua ar an Iarthuaisceart a bhunaigh an leasPhríomhAire Martin McGuinness.  Ní mór dúinn na háiseanna atá ar fáil i bhFeabhal le haghaidh chomhluchtaí forbartha bog-earraí agus ghnóthais eile san earnáil dhigiteach a chur chun cinn go hiomaíoch.

Tá togcheantar an Fheabhail san áit is fearr chun infheistíocht eachtrach a mhealladh chomh maith le fás áitiúil a spreagadh.